Artykuły i poradniki

Obowiązkowe polisy – jakie ubezpieczenia trzeba mieć?

Oprócz szeregu ubezpieczeń dobrowolnych, dzięki którym chronimy swoje i bliskich życie, zdrowie czy dorobek życia przed nieoczekiwanymi zdarzeniami w Polsce istnieje obowiązek ubezpieczeniowy związany z określonymi zdarzeniami. Mówi o tym art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wskazuje on katalog ubezpieczeń obowiązkowych, tj.

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;
3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”;
4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ustawodawca daje nam wolną rękę w wyborze polisy, która zakresem odpowiada wskazanym przepisom. Może dodatkowo chronić nas i dobytek przed dodatkowymi zdarzeniami. Wszystkie nie wymienione w katalogu ubezpieczenia, w tym mieszkania, mienia, firmy, zdrowotne (o ile nie odprowadzane są przez naszego pracodawcę czy inne urzędy, choćby pracy czy opieki społecznej), NNW szkolne dzieci nie są obowiązkowe.

Odpowiedzialność cywilna kierowców

Zadaniem OC jest ochrona uczestników ruchu drogowego. Ma to znaczenie wówczas, gdy kierujący pojazdem spowoduje wypadek, kolizję czy uszczerbek na zdrowiu innego uczestnika ruchu drogowego. W takiej sytuacji to firma ubezpieczeniowa, w ramach tego ubezpieczenia, pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą, transportem czy leczeniem osób poszkodowanych. Ubezpieczenie jest obowiązkowe. Oznacza to, że każdy posiadacz pojazdu musi go wykupić. Za brak ubezpieczenia ustawodawca przewidział surowe kary. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy pojazd jest stale użytkowany czy stoi bezużyteczny w garażu.

OC rolnicze

Posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 ha ma obowiązek wykupienia polisy OC rolnika. Z ubezpieczenia pokrywane są szkody wynikające z prac w gospodarstwie rolnym przez rolnika, członków rodziny czy pracownika. Obejmuje swoim zakresem nie tylko zdrowie, ale i te wynikające z prac polowych czy kierowania pojazdami rolniczymi.

Ubezpieczenie budynków gospodarczych

Ogólnie w kręgu ochrony znaleźć mogą się wszystkie użytkowane budynki, np. stodoła, obora, chlew o powierzchni przekraczającej 20 metrów kwadratowych. Do polisy nie wlicza się wyposażenia i sprzętu znajdującego się w budynku.

Ochrona upraw rolnych

Jeśli rolnik posiada prawo do dopłat do gruntów musi takie ubezpieczenie wykupić. W zakresie ochrony znajdują się uprawy warzyw, roślin strączkowych, zbóż, tytoniu, chmielu, truskawek, rzepaku i krzewów owocowych. Szkoda zostanie uznana w przypadku wystąpienia opadów gradu, przymrozków, skutków powodzi, gdy zostaną zniszczone plony, na każdym etapie wzrostu.

OC zawodowe

Wykonując zawody obciążone ryzykiem powstania szkody na rzecz osób trzecich konieczne jest wykupienie polisy oc zawodowego. Dotyczy ono takich grup jak agenci ubezpieczeń, biegli rewidenci, architekci, księgowi, komornicy, inżynierowie, lekarze, notariusze, organizator imprez masowych, pośrednicy nieruchomości, prawnicy, rzeczoznawcy majątkowi, przewoźnicy kolejowi czy rzecznicy patentowi. Każda z tych profesji ma swoje minimum ochrony, które zawarte jest w przepisach szczególnych odnoszących się do konkretnych zawodów.

Leave a Comment