Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne studenta – zasady 2017

Student ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki medycznej jako osoba ubezpieczona w myśl przepisów ustawy z dnia 27. sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Student korzysta z tego prawa jako członek rodziny osoby ubezpieczonej do momentu ukończenia 26. roku życia, a w przypadku orzeczonej niepełnosprawności (stopień znaczny) bez względu na wiek. Bez określania wieku korzysta z nich także małżonek osoby ubezpieczonej, jeśli zostanie do tego ubezpieczenia zgłoszony. Oczywiście z chwilą zawarcia umowy o pracę, umów cywilnoprawnych rodzących obowiązek ubezpieczenia podlega jako osoba ubezpieczona. Możliwe jest także zgłoszenie studenta przez uczelnię, ale wyłącznie wówczas, gdy ukończył on 26 lat i nie ma innego tytułu do ubezpieczenia. Obowiązek ubezpieczenia powstaje z chwilą przyjęcia w poczet studentów, a wygasa z momentem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. W tym okresie student może zgłaszać do ubezpieczenia także członków swojej rodziny, nie posiadających innych możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia. Większość uczelni wyższych wymaga złożenia stosownego oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z dostępnych tytułów.

Prawo do świadczeń student zachowuje jeszcze przez okres 4 miesięcy od zaistnienia faktu wygaszenia obowiązku, tj. dnia ukończenia nauki czy skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę złożenia egzaminu dyplomowego. Jeśli nie odbył się taki egzamin, a student zakończył przewidziany tok nauki to datą końcową jest dzień 30. września.

Należy podkreślić, że każde zawarcie umowy, założenie firmy i inne okoliczności rodzące obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego powinny być zgłaszane nie tylko przez studenta, ale i np. rodziców którzy dokonali zgłoszenia członka rodziny przy swoim ubezpieczeniu zdrowotnym. Często takie sytuacje powodują, że ubezpieczenie nie jest zawierane właściwie, a to może prowadzić do wygaśnięcia ochrony i trzeba będzie pokrywać z własnej kieszeni wszelkie należności za pomoc medyczną czy wizyty u lekarza.

Z przywileju zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać wyłącznie studenci z obywatelstwem polskim. Studenci zagraniczni, spoza Unii Europejskiej, mogą dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia samodzielnie, po podpisaniu stosownej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, po okazaniu paszportu i zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta. Studenci będący obywatelami krajów członkowskich mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń na podstawie karty EKUZ, a w przypadku gdy nie posiada tytułu do ubezpieczeń w kraju zamieszkania zgłoszenia dokonuje uczelnia, podobnie jak w przypadku studentów polskich.

Leave a Comment